Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Sách - Giáo Trình Bảo Hiểm

  • Danh mục: Daily Deals
  • Thương hiệu: Nhiều tác giả
  • Đã bán : 2
  • Kho : 18

So sánh giá (0)

Hình ảnh
Sản phẩm
Kho
Giá

The best price for Sách - Giáo Trình Bảo Hiểm right now is ₫ 142.200.

Giáo trình Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản Tài Chính
Năm XB 2018
Bìa mềm
Kích thước 16 x 24 cm
420 trang

GIỚI THIỆU SÁCH

Trên cơ sở tham khảo những tài liệu tiên tiến của nước ngoài, kế thừa có chọn lọc những tài liệu trong nước, cùng với việc áp dụng đưa vào những nội dung trong các văn bản luật, nghị định, thông tư mới nhất được nhà nước ban hành, nhóm tác giả trường Đại học ngân hàng TPHCM đã biên soạn cuốn sách Giáo trình Bảo hiểm để qua đó giúp đáp ứng nhu cầu của độc giả trong và ngoài trường.

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM

CHƯƠNG 1: RỦI RO

1. KHÁI NIỆM RỦI RO

2. PHÂN LOẠI VÀ NGUỒN GỐC RỦI RO

3. CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN

4. CÁC PHƯƠNG THỨC ĐỐI PHÓ RỦI RO

TÓM TẮT CHƯƠNG – CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 2: BẢO HIỂM

1. KHÁI NIỆM BẢO HIỂM

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM

3. PHÂN LỌA BẢO HIỂM

4. VÀI TRÒ CỦA BẢO HIỂM

5. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM

6. RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

7. CƠ CHẾ HOẠTĐỘNG CỦA QUỸ BẢO HIỂM

TÓM TẮT CHƯƠNG – CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN 2: BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 3: CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

1. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

2. CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 4: TÍNH PHÍ SẢN PHẨM BẢO HIỂM

1. TỔNG QUAN VỀ PHÍ BẢO HIỂM

2. TÍNH PHÍ SẢN PHẨM BẢO HIỂM

3. THANH TOÁN GIÁ TRỊ GIẢI ƯỚC

4. TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM

TÓM TẮT CHƯƠNG – CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 5: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

1. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

2. ĐẶC TRƯNG CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

3. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

4. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

TÓM TẮT CHƯƠNG – CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 6: DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

2. NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN 3: BẢO HIỂM PHI THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 7: BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. KHÁI NIỆM BẢO HIỂM XÃ HỘI

2. ĐẶC ĐIỂM BẢO HIỂM XÃ HỘI

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI BẢO HIỂM XÃ HỘI

4. HÌNH THỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI

5. VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

6. HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

7. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

8. HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM

TÓM TĂT CHƯƠNG – CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 8: BẢO HIỂM Y KẾ

1. KHÁI NIỆM BẢO HIỂM Y TẾ

2. ĐẶC ĐIỂM BẢO HIỂM Y TẾ

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI BẢO HIỂM Y TẾ

4. HÌNH THỨC BẢO HIỂM Y TẾ

5. VÀI TRÒ CỦA BẢO HIỂM Y TẾ

6. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

7. HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM Y TẾ TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 9: BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1. KHÁI NIỆM BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

2. ĐẶC ĐIỂM BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

4. HÌNH THỨC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

5. VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

6. HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

TÓM TĂT CHƯƠNG – CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 10: BẢO HIỂM TIỀN GỬI

1. KHÁI NIỆM BẢO HIỂM TIỀN GỬI

2. ĐẶC ĐIỂM BẢO HIỂM TIỀN GỬI

3. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI

4. HÌNH THỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI

5. PHẠM VI BẢO HIỂM TIỀN GỬI

6. VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI

7. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM TIỀN GỬI

8. HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI TẠI VIÊT